drukuj

2016-06-09 09:13:04

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze


specjalista - administrator sieci informatycznych Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku

1. Określenie stanowiska:

     specjalista - administrator sieci informatycznych

2. Określenie wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie min. średnie informatyczne;
 5. umiejętności w zakresie administrowania siecią informatyczną;
 6. umiejętność zarządzania systemami serwerowymi;
 7. umiejętność projektowania sieci lokalnych;
 8. znajomość programów MS Office, Open Office, Libre Office, VULCAN;

3. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informatycznego i sieciowego;
 2. mile widziane znajomość oprogramowania: Płatnik, PROGMAN, SIO, Hermes oraz znajomość programowania komputerów;
 3. odpowiedzialność i samodzielność, komunikatywność;
 4. sumienność i terminowość w realizacji zadań, dobra organizacja pracy;
 5. umiejętność współpracy i bezkonfliktowość;

4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Nadzór techniczny (pomoc w utrzymaniu sprawnego działania) sprzętu komputerowego szkoły dotyczący:

-stanu technicznego,

- oprogramowania,

-wdrażania i aktualizacji procedur bezpieczeństwa informacji, czuwania nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczania systemów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem,

-ustawiania i monitorowania zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń,

- dbanie o zabezpieczenie sieci komputerowej i sieci internetowej (bezpieczeństwo informacji i danych) zgodnie z przepisami prawa oraz regulacji wewnątrzzakładowej

wykorzystywanej do obsługi:

 • prowadzonego przez kadrę pedagogiczną dziennika elektronicznego,
 • pionu administracyjnego (tj. dyrektor, wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, sekretariat, księgowość, kier. gospodarczy),
 • etatów okołonauczycielskich ( biblioteka, pedagog, świetlica, doradca zawodowy).

 

 1. Administrowanie danymi,  w tym:

- komunikowanie się w razie potrzeby z usługodawcą: e-dziennika (firma Vulcan),

  Kadry i płacę (firma Wolters Kluwers) oraz innych systemów informatycznych używanych w szkole (SIO, Hermes, itp.)

-pomoc  użytkownikom w gromadzeniu, aktualizowaniu i archiwizowaniu danych, wykonywanie kopii zapasowych,

-administrowanie dziennikiem elektronicznym i stroną internetową szkoły,

-koordynowanie i nadzorowanie działań informatycznych, ustanawianie haseł. uprawnień, modyfikowanie i wprowadzanie danych, wykonywanie i archiwizacja kopii zapasowych;

-wdrażanie i aktualizowanie z ABI procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem, ustawianie oraz monitorowanie zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń;

-właściwe reagowanie w systemie informatycznym;

-współpraca i pomoc techniczna z nauczycielami podczas drukowania świadectw, frekwencji, ocen, itp.

 

 1. Gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji związanej z w/w obowiązkami:

- gwarancji, licencji, oprogramowania, projektu sieci Internetowej do e-dziennika

 1. Współpraca z opiekunami pracowni komputerowych w zakresie przygotowania sprzętu do egzaminów zewnętrznych.
 2. W miarę możliwości pomoc techniczna wyznaczonym nauczycielom przy obsłudze organizowanych w szkole imprez okolicznościowych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
 3. Ścisła współpraca z kierownikiem gospodarczym w sprawie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i likwidacji usterek.
 4. Obowiązek administrowania BIP .
 5. Tworzenie w formie elektronicznej i przedstawianie do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły dokumentacji związanej z Systemem Informacji Oświatowej.
 6. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły w miarę posiadanych kompetencji i upoważnień.

5. Wymagane dokumenty:

 1. umotywowane zgłoszenie udziału w konkursie,
 2. kwestionariusz osobowy (CV) wraz z aktualną fotografią,
 3. świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska,

6. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do dnia 20.06.2016r. do godz. 10:00, osobiście w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalista-administrator sieci informatycznej" lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół Gospodarki  Żywnościowej  i Agrobiznesu w Lęborku ul. Warszawska 17, 84-300 Lębork.

Kontakt telefoniczny: 59/8622192

Oferty złożone po wymienionym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

7. Inne informacje:

Złożone dokumenty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia przez   kandydatów wymogów formalnych.

Kandydaci o zakwalifikowaniu i o terminie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.   Informacja o wynikach konkursu zostanie podana w BIP oraz na tablice informacyjną szkoły w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.

Możliwość zatrudnienia od 01.09.2016r.

 

Adres internetowy lęborskiego BIP: www.powiat.leborski.samorzady.pl

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 09.06.2016 09:13
Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2016 09:40
Liczba wyświetleń: 1613