drukuj

2009-08-27 15:08:16

UDZIELANIE PORAD OSOBOM I PODMIOTOM SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ - ZATRUDNIENIE SPECJALISTY DS. PRAWNYCH, SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI W NGO, SPECJALISTY DS. PROMOCJI, MARKETINGU ORAZ ZARZĄDZANIA W NGO w ramach projektu „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską


Powiat Lęborski ogłasza przetarg nieograniczony

PO.3431-12/09
Lębork, dn. 27.08.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (059) 86 24 810 , faks: (059) 86 21 406, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com, NIP: 841-16-09-072, REGON: 770979648

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1165, z późn. zm.) na udzielanie porad osobom i podmiotom sektora ekonomii społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. prawnych, specjalisty ds. rachunkowości
w NGO, specjalisty ds. promocji, marketingu oraz zarządzania w NGO w ramach projektu „Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku WND-POKL.07.02.02-22-025/08.

 

I Przedmiot zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest udzielanie porad osobom i podmiotom sektora ekonomii społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. prawnych, specjalisty ds. rachunkowości w NGO, specjalisty ds. promocji, marketingu oraz zarządzania w NGO- 3 części:

     Część I - Udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomii Społecznej - zatrudnienie specjalisty       ds. prawnych,

     Część II - Udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomii Społecznej - zatrudnienie specjalisty     ds. rachunkowości w NGO,

     Część III - Udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomii Społecznej - zatrudnienie specjalisty    ds. promocji, marketingu oraz zarządzania w NGO

     w ramach projektu pn.: „Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój Powiatu          Lęborskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu            Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VII, działanie 7.2, poddziałanie 7.2.2        Wsparcie ekonomii społecznej.

2.     Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku zamówień:

     80500000-9 Usługi szkoleniowe

 

II Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na część I, II i III

III Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

V Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

IX Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

X Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części zamówienia, tj. części I, części II, części III: od 01 października 2009 roku do 31 października 2010 roku.

 

 

XI Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryterium:
cena oferty brutto - 100%

 

XII W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1165, z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania warunków wg formuły „spełnia - nie spełnia".

 

XIII Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.powiat.leborski.samorzady.pl oraz na pisemny wniosek Wykonawcy za pośrednictwem poczty oraz Internetu.

 

XIV Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lęborku do dnia 07.09.2009 do godz. 12.00.

 

XV Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się w Wykonawcami są:

 Koordynator projektu: Ewelina Obolewska

 Asystent koordynatora: Hanna Kowalska

 Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00. tel. 059 863 28 51

Numer ogłoszenia: 141669 - 2009; data zamieszczenia: 27.08.2009Zawiadomienie o wyniku postępowania
(dotyczy przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia
i zapytania o cenę)

 
Lębork, 14.09.2009 r.Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na udzielanie porad osobom i podmiotom sektora ekonomii społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. prawnych, specjalisty ds. rachunkowości w NGO, specjalisty ds. promocji, marketingu oraz zarządzania w NGO - 3 części:

Część I - udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomii Społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. prawnych,

Część II - udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomii Społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. rachunkowości w NGO,

Część III - udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomii Społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. promocji, marketingu oraz zarządzania w NGO

w ramach projektu „Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego.


prowadzonym przez Powiat Lęborski 


w trybie przetargu nieograniczonego


za ofertę najkorzystniejszą w części I została uznana oferta złożona przez :

Artema Baranowskiego
84-360 Łeba, ul. Nad Ujściem 7A

Oferta uzyskała największą ilość punktów 100

Uzasadnienie

(wpisać uzasadnienie, czyli dokładnie opisać ocenę oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem poszczególnych kryteriów oraz podaniem punktacji oferty zwycięskiej oraz nazwy (firmy), adresy oraz siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną każdej ofercie w każdym kryterium oraz punktację łączną)

Ofert odrzuconych - 0

Ofert wykluczonych - 0

Za ofertę najkorzystniejszą w części II  została uznana oferta złożona przez:

 

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty nie podlegającej  odrzuceniu.

Ofert odrzuconych - 0

Ofert wykluczonych - 0

Za ofertę najkorzystniejszą w części III  została uznana oferta złożona przez:

Martę Aftyka

ul. Gdańska 92/2, 84 - 300 Lębork

Oferta uzyskała największą ilość punktów 100 (jedyne kryterium cena)

EUPROJEKT Paweł Janowski, ul. Klonowa, 76 - 200 Słupsk

Oferta uzyskała 93 pkt.

Ofert odrzuconych - 0

Ofert wykluczonych - 0PO.3431/12/09                                                                                           Lębork, 10.09.2009 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II
(przetarg nieograniczony ogłoszony dnia 27.08.2009 r.)Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: PO.3431/12/09


Nazwa zadania: udzielanie porad osobom i podmiotom sektora ekonomii społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. prawnych, specjalisty ds. rachunkowości w NGO, specjalisty ds. promocji, marketingu oraz zarządzania w NGO"

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje
o unieważnienie przedmiotowego postępowania w części II - zatrudnienie specjalisty
ds. rachunkowości w NGO.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.


Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Udzielanie porad osobom i podmiotom sektora ekonomii społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. prawnych, specjalisty ds. rachunkowości w NGO, specjalisty ds. promocji, marketingu oraz zarządzania

Numer ogłoszenia: 173119 - 2009; data zamieszczenia: 08.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141669 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielanie porad osobom i podmiotom sektora ekonomii społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. prawnych, specjalisty ds. rachunkowości w NGO, specjalisty ds. promocji, marketingu oraz zarządzania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie porad osobom i podmiotom sektor ekonomii społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. prawnych, specjalisty ds. rachunkowości w NGO, specjalisty ds. promocji, marketingu oraz zarządzania - 3 części: Część I - udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomi Społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. prawnych, Część II - udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomii Społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. rachunkowości w NGO, Część III - udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomii Społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. promocji, marketingu oraz zarządzania w NGO w ramach projektu pn. Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VII, działanie 7.2, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.14.00.00-7, 79.11.10.00-5, 79.21.10.00-6, 79.40.00.00-8, 79.41.11.00-9, 79.41.20.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 58500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VII, działanie 7.2, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomii Społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. prawnych

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Artem Baranowski, Nad Ujściem 7A, 84-360 Łeba, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 19500
  • Oferta z najniższą ceną: 19500 oferta z najwyższą ceną: 19500
  • Waluta: PLN.
Część NR: 3   

Nazwa: Udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomii Społecznej - zatrudnienie specjalisty ds. promocji, marketingu i zarządzania

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Marta Aftyka, ul. Gdańska 92/2, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 18070
  • Oferta z najniższą ceną: 18070 oferta z najwyższą ceną: 19500
  • Waluta: PLN.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ PORADY.doc SIWZ i załączniki 2009-08-27 15:08:51 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 27.08.2009 15:08
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2009 13:50
Liczba wyświetleń: 3643