drukuj

2010-03-01 09:29:05

Zgłoszenie, rejestracja, dokonanie wpisu i likwidacja szkoły i placówki niepublicznej


Podstawa prawna:
Tryb postępowania reguluje rozdział 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. - DZ.U. z 2015r., poz. 2156 z późn zm.).


Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Powiat Lęborski) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.
 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
(kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem)

I.        Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Formularz do pobrania: Zgłoszenie  do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej  (załącznik:  1_Zgłoszenie _do _ewidencji.doc)
 
II.     Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:

1.     statut szkoły lub placówki opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty

2.     dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie)

Formularz do pobrania: Wykaz kadry pedagogicznej (załącznik: 2_wykaz_kadry_pedagog-1.rtf)

3.     potwierdzenie tożsamości osoby zamierzającej prowadzić szkołę: dla osoby fizycznej - potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości, dla osoby prawnej -  wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego,

4.     dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu, użyczenia, akt własności),

5.     informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:

1)      możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
2)      możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),
3)      możliwość realizacji innych zadań statutowych,
4)      bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,

Formularz do pobrania: informacja o warunkach lokalowych, (załącznik: 3_Info_o_warunkach _lokalowych .rtf)

6.      opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:

1)      opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
2)      opinia Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej,
3)      pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach mieszkalnych),

7.     zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy
o systemie oświaty (w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności),

Formularz do pobrania: zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, (załącznik: 4_Zobowiazanie.rtf)

8.     pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy (w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności),

9.     opinia ministra właściwego do spraw zdrowia (w przypadku szkoły medycznej),

10.   dane niezbędne  do wpisania szkoły lub placówki  do krajowego rejestru urzędowego podmiotów  gospodarki narodowej ,

Formularz do pobrania: Formularz dla szkoły/ placówki (załącznik: 5_Formularz dla szkół_placowek dane RSPO.doc)


TERMIN REALIZACJI WPISU:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.
 

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

1.     nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki
2.     datę i numer wpisu do ewidencji
3.     nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki
4.     osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę
5.     adres szkoły lub placówki
6.     w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.


OPŁATY:
Nie pobiera się opłat


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe 
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
pokój nr 129
tel. (059) 8632 832
 

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

 
DECYZJA O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI

Starosta Lęborski wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

1.     zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
2.     statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 
WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1.     niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji
2.     prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej
3.     stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zmianami) - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny
4.     dokonania wpisu z naruszeniem prawa
5.     zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące

 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁANIA:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.


LIKWIDACJA SZKOŁY

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.
W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. Pieczęcie szkoły w celu likwidacji należy przekazać do Starostwa Powiatowego w Lęborku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.  Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zgłaszanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 1 _5.doc 2016-06-03 14:40:10 Starostwo Informatyk
załącznik 1_Zgłoszenie _do _ewidencji.doc 2014-01-22 12:54:10 Administrator Admin
załącznik 2_wykaz_kadry_pedagog-1.doc 2016-06-03 14:40:16 Starostwo Informatyk
załącznik 3_Info_o_warunkach _lokalowych .doc 2016-06-03 14:40:24 Starostwo Informatyk
załącznik 4_Zobowiazanie.doc 2016-06-03 14:40:30 Starostwo Informatyk
załącznik 5_Formularz dla szkół_placowek dane RSPO.doc 2014-01-22 12:54:24 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 01.03.2010 09:29
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2016 14:39
Liczba wyświetleń: 2377