drukuj

2011-12-14 14:11:42

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 - z powodu braku ofert na 16 części, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich


w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.)

          W związku z realizacją projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

brakiem udzielenia zamówienia w częściach w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 9

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

2. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn), które z własnej inicjatywy deklarują chęć potwierdzenia swoich kwalifikacji (zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny) poprzez program formalnego ich potwierdzenia w formie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich oraz wzmocnienie Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych zarówno bezrobotnych, jak i pracujących, posiadających miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie powiatu lęborskiego w wieku 25-64 lata i/lub nieuczący się w wieku 18-24 lata.

Termin realizacji projektu od 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.


3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

KOD CPV: 92312212-0 Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

Jednym z planowanych zadań projektowych jest utworzenie platformy e-learningowej w zakresie egzaminów czeladniczych / mistrzowskich. Platforma ma pomóc uczestnikom projektu w przygotowaniu się do egzaminu oraz upowszechnić informacje odnośnie warunków, podstaw prawnych, wiedzy, którą musi posiadać osoba przystępująca do egzaminu. Umieszczenie na platformie e-learningowej opracowanych skryptów przedmiotowych pozwoli na wzrost wiedzy z zakresu przystępowania do egzaminów czeladniczych/mistrzowskich oraz zachęci społeczeństwo do potwierdzania swoich kwalifikacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie łącznie 16 skryptów przedmiotowych do e-learningu. Mają one dotyczyć 16 zawodów rzemieślniczych. W projekcie przewidziano utworzenie skryptów dostosowanych do wymogów egzaminacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, dotyczące przede wszystkim etapu teoretycznego (Dz.U. z 2005 r.,
nr 215, poz. 1820 z późn. zm.).

W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano skrypty przedmiotowe dotyczące danego zawodu w następujących zawodach:

 • Część 1 - kowal
 • Część 2 - zegarmistrz
 • Część 3 - elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Część 4 - lakiernik samochodowy
 • Część 5 - betoniarz zbrojarz
 • Część 6 - kamieniarz
 • Część 7 - tapicer
 • Część 8 - lakiernik
 • Część 9 - introligator
 • Część 10 - przetwórca ryb
 • Część 11 - brukarz
 • Część 12 - dekarz
 • Część 13 - malarz tapeciarz
 • Część 14 - kominiarz
 • Część 15 - kosmetyczka
 • Część 16 - technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 
Każdy z 16 skryptów przedmiotowych dotyczących danego zawodu musi zawierać standardy wymagań dla egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w tym zawodzie - część teoretyczna i praktyczna (jeśli dotyczy) i będzie składał się z opisu takich zagadnień jak:

1. technologia,
2. maszynoznawstwo,
3. materiałoznawstwo,
4. rysunek zawodowy dot. ściśle danego zawodu, jeśli jest specyficzny dla danego zawodu
5. rachunkowość zawodową, jeśli jest specyficzna dla danego zawodu.

Opracowany skrypt musi wyposażyć osobę czytającą w elementarną wiedzę w ramach wyżej wymienionych tematów, niezbędną do przygotowania się do egzaminu.

Przygotowanie tekstu skryptu musi odbywać się w oparciu o powszechnie stosowaną metodologię pracy naukowej (m.in. cytowanie, odniesienia do literatury).

Każdy skrypt dotyczący konkretnego zawodu, uwzględniający ww. standardy i zagadnienia zostanie opracowany w wersji elektronicznej na minimum 15 pojedynczych stronach formatu A4, pisanych czcionką rozmiaru 12, z odstępem pomiędzy wierszami 1,5. Ilość stron przypadająca na poszczególne ww. zagadnienia wg wymogów i potrzeb dotyczących danego zawodu.

Po opracowaniu materiału, który ma się znaleźć w skrypcie Wykonawca opracuje dodatkowo przykładowe testy dla każdego z opisanych zagadnień (zawierające przede wszystkim pytania, które miały miejsce w przeszłości w trakcie egzaminu) składające się z co najmniej 5 pytań dla każdego z nich. W materiale tekstowym zaznaczy odpowiedzi na pytania kolorem z przyporządkowaniem numeru pytania.

Skrypt powinien zostać podzielony na rozdziały, wg ww. opisywanych wymaganych zagadnień na następujących zasadach:

- każdy rozdział powinien zawierać krótką informację o tym, czego dowie się osoba po zapoznaniu się z rozdziałem
- treść właściwą rozdziału
- test

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ DO POBRANIA JAKO ZŁĄCZNIK

Zapytanie odertowe 10. doc

Zapytanie odertowe 10. pdf


05.01.2012

INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10,
którego przedmiotem jest
opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich.


w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych")

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego stwierdzono brak ofert na części:
Część 9 - introligator
Część 10 - przetwórca ryb
Część 15 - kosmetyczka

W następujących częściach:
Część 1 - kowal
Część 2 - zegarmistrz
Część 3 - elektromechanik pojazdów samochodowych
Część 4 - lakiernik samochodowy
Część 5 - betoniarz zbrojarz
Część 6 - kamieniarz
Część 7 - tapicer
Część 8 - lakiernik
Część 11 - brukarz
Część 12 - dekarz
Część 13 - malarz tapeciarz
Część 14 - kominiarz
Część 16 - technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Wykonawcy złożyli oferty spełniające warunki udziału oraz mieszczące się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia. 


Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający informuje, iż ogłosi ponowne zapytanie ofertowe w 3 zawodach.


Lębork, 2012-01-13

INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10,

którego przedmiotem jest


opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich.
w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych")

 
Zawiadamia się, iż w dniu 12.01.2012 roku zawarto umowę na realizację dzieła z:
·    Panem Marianem Ciupa

na realizację Części 3 - elektromechanik pojazdów samochodowych, Część 7 - tapicer, Część 8 - lakiernik, Część 12 - dekarz, Część 13 - malarz tapeciarz, wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 10.
·    Panem Zbysławem Etmańskim

na realizację Części 1 - kowal, Części 5 - betoniarz zbrojarz, Części 6 - kamieniarz, Część 11 - brukarz, Część 14 - kominiarz, wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 10.

19.01.2012r.

INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10,
którego przedmiotem jest

opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich. w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych")


Zawiadamia się, iż w dniu 18.01.2012 roku zawarto umowę na realizację dzieła z:
Panią Katarzyną Jaskólską
na realizację Części 2 - zegarmistrz i Części 4 - lakiernik samochodowy, wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 10.
Panią Katarzyną Praszczak
na realizację Części 16 - technolog robót wykończeniowych w budownictwie wskazanej w zapytaniu ofertowym nr 10.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 14.12.2011 14:11
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2012 14:35
Liczba wyświetleń: 3071