drukuj

2012-02-07 15:12:42

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.KU. 272.2.2.2012 W związku z realizacją projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania skryptu przedmiotowego do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka.


w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Beneficjent projektu - Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com


2. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn), które z własnej inicjatywy deklarują chęć potwierdzenia swoich kwalifikacji (zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny) poprzez program formalnego ich potwierdzenia w formie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich oraz wzmocnienie Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.
Projekt skierowany jest do osób dorosłych zarówno bezrobotnych, jak i pracujących, posiadających miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie powiatu lęborskiego w wieku 25-64 lata i/lub nieuczący się w wieku 18-24 lata.
Termin realizacji projektu od 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV: 92312212-0 Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

Jednym z planowanych zadań projektowych jest utworzenie platformy e-learningowej w zakresie egzaminów czeladniczych / mistrzowskich. Platforma ma pomóc uczestnikom projektu w przygotowaniu się do egzaminu oraz upowszechnić informacje odnośnie warunków, podstaw prawnych, wiedzy, którą musi posiadać osoba przystępująca do egzaminu. Umieszczenie na platformie e-learningowej opracowanych skryptów przedmiotowych pozwoli na wzrost wiedzy z zakresu przystępowania do egzaminów czeladniczych/mistrzowskich oraz zachęci społeczeństwo do potwierdzania swoich kwalifikacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie 1 skryptu przedmiotowego do e-learningu w zawodzie kosmetyczka. W projekcie przewidziano utworzenie skryptów dostosowanych do wymogów egzaminacyjnych stosownie do danego zawodu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, dotyczące przede wszystkim etapu teoretycznego (Dz.U.
z 2005 , nr 215, poz. 1820 z późn. zm.) lub Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006 r. nr 31, poz. 216 z późn. zm.).

Skrypt przedmiotowy dotyczących zawodu kosmetyczka musi zawierać standardy wymagań dla egzaminów w tym zawodzie - część teoretyczna i praktyczna i będzie składał się z opisu takich zagadnień jak:
1. technologia,
2. maszynoznawstwo,
3. materiałoznawstwo,
4. rysunek zawodowy dot. ściśle danego zawodu, jeśli jest specyficzny dla danego zawodu
5. rachunkowość zawodową, jeśli jest specyficzna dla danego zawodu.

Opracowany skrypt musi wyposażyć osobę czytającą w elementarną wiedzę w ramach wyżej wymienionych tematów, niezbędną do przygotowania się do egzaminu.
Przygotowanie tekstu skryptu musi odbywać się w oparciu o powszechnie stosowaną metodologię pracy naukowej (m.in. cytowanie, odniesienia do literatury).
Skrypt dotyczący ww. zawodu, uwzględniający ww. standardy i zagadnienia stanowiące na nie odpowiedź, zostanie opracowany w wersji elektronicznej na minimum 15 pojedynczych stronach formatu A4, pisanych czcionką rozmiaru 12, z odstępem pomiędzy wierszami 1,5. Ilość stron przypadająca na poszczególne ww. zagadnienia wg wymogów i potrzeb dotyczących danego zawodu.
Po opracowaniu materiału, który ma się znaleźć w skrypcie Wykonawca opracuje dodatkowo przykładowe testy dla każdego z opisanych zagadnień (np. zawierające pytania, które miały miejsce w przeszłości w trakcie egzaminu) składające się z co najmniej 5 pytań dla każdego z nich osobno dla osób zainteresowanych uzyskaniem tytułu zawodowego/czeladnika stosownie do zawodu, osobno dla osób zainteresowanych uzyskaniem tytułu mistrza. W materiale tekstowym zaznaczy odpowiedzi na pytania kolorem z przyporządkowaniem numeru pytania.

Skrypt powinien zostać podzielony na rozdziały, wg ww. opisywanych wymaganych zagadnień na następujących zasadach:
- każdy rozdział powinien zawierać krótką informację o tym, czego dowie się osoba po zapoznaniu się z rozdziałem
- treść właściwą rozdziału
- test

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ DO POBRANIA JAKO ZŁĄCZNIK

zapytanie ofertowe nr PO.KU.272.2.2.2012.doc
zapytanie ofertowe nr PO.KU.272.2.2.2012.pdf

23.02.2012r.
INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.) odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.KU.272.2.2.2012,
którego przedmiotem jest
opracowanie skryptu przedmiotowego do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka.


w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych")


Zawiadamia się, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania skryptu przedmiotowego do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka wpłynęła jedna oferta. Wykonawca złożył ofertę spełniającą warunki udziału oraz mieszczącą się w kwocie brutto, która pozostała Zamawiającemu na realizację zamówienia.


28.02.2012r.
INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.KU.272.2.2.2012,
opracowanie skryptu przedmiotowego do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka.
w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych")


Zawiadamia się, iż w dniu 27.02.2012 roku zawarto umowę na realizację dzieła z:
Panią Iwoną Żbikowską działającą jako Agencja Szkolenia i Promocji Kadr „Supra" z siedzibą
w Lęborku.


 


        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie_ofertowe_nr_PO.KU.272.2.2.2012.doc 2012-02-07 15:13:00 Administrator Admin
załącznik zapytanie_ofertowe_nr_PO.KU.272.2.2.2012.pdf 2012-02-07 15:13:08 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 07.02.2012 15:12
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2012 14:02
Liczba wyświetleń: 3000