2016-06-10 12:56:11

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016 więcej...

2016-06-10 11:49:08

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 więcej...

2016-06-10 11:36:06

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


zmieniający uchwałę nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego więcej...

2016-06-10 11:20:18

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego więcej...

2016-06-02 11:56:18

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2015 więcej...

2016-06-02 11:48:09

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Lęborskiego więcej...

2016-05-31 15:25:49

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Lębork więcej...

2016-05-31 15:21:19

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXI/134/2000 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia l grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla oczyszczalni ścieków w Lęborku więcej...

2016-05-31 15:11:16

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu zintegrowanego pn. "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego" w ramach Poddzialania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 więcej...

2016-05-31 15:00:22

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu zintegrowanego pn. "Zawodowcy na topie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkól zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" w ramach Działania. 4. l Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkól zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 więcej...

2016-05-31 14:48:25

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski" w ramach Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 więcej...

2016-05-05 13:48:06

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 więcej...

2016-05-05 13:37:21

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok więcej...

2016-05-05 10:46:59

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą "Zapobieganie niekorzystnym następstwom chorób cywilizacyjnych powodujących wykluczenie społeczne i zawodowe dla społeczeństwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lębork oraz powiatów ościennych poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego i rozwój działalności w zakresie psychiatrii" wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie. więcej...

2016-05-05 10:38:10

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego" wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie. więcej...

2016-05-05 10:24:54

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie przyjęcia apelu z okazji 1050-lecia chrztu Polski więcej...

2016-04-29 09:32:53

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie trybu i zasad przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski więcej...

2016-04-29 09:26:53

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego jako Partnera Wiodącego w projekcie partnerskim "Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" więcej...

2016-04-25 10:28:15

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Krzyża w Słupsku na prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. więcej...

2016-04-22 10:50:56

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Łebie na prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków więcej...

2016-04-22 10:47:04

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków więcej...

2016-04-22 10:42:38

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie rozpatrzenia skargi Lęborskiego Oddziału Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy na działanie Starosty Lęborskiego więcej...

2016-04-22 10:34:01

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lęborskiego więcej...

2016-04-08 12:17:42

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do operacji typu "Budowa i modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020" poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej nr 1324 ul. PKWN w miejscowości Cewice" więcej...

2016-03-31 11:29:33

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2016 roku więcej...

2016-03-31 11:20:41

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zmiany uchwały nr XIV/86/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu Lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania więcej...

2016-03-17 09:13:11

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja Boisk przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na stadion lekkoatletyczny" więcej...

2016-03-17 09:09:35

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/336/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez powiat lęborski akcji Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. więcej...

2016-03-10 09:04:00

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016 więcej...

2016-03-10 08:58:51

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025 więcej...

2016-03-03 11:06:33

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego więcej...

2016-03-03 11:02:47

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020" poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 1183G na odcinku Czarnówko - Nowa Wieś Lęborska" więcej...

2016-03-03 11:00:06

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020" poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 1324G ul. PKWN w Cewicach" więcej...

2016-02-18 12:43:20

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego więcej...

2016-02-04 11:16:51

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku więcej...

2016-01-28 10:35:09

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy więcej...

2016-01-21 14:40:16

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie powiaty lęborskiego więcej...

2016-01-14 09:56:22

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego jako Partnera Wiodącego w projekcie partnerskim pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 więcej...

2016-01-14 09:50:41

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej więcej...

2016-01-14 09:46:30

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego więcej...

2016-01-14 09:14:39

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego


w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego więcej...